Faglige vejledninger


Gynækologiske vejledninger

 • Abortus habitualis - RH og Hvidovre Hospital
 • Abortus, Spontan, Missed abortion og PUL (Pregnancy of unknown location) ved GA < 12 uger
 • Abortus, provocatus efter 12. uge indtil uge 21+6
 • Abortus, provocatus før 12. uge
 • Abrasio & endometrie sugebiopsi
 • Anafylaktisk shock
 • Blødningsforstyrrelser, Vandscanning og endometriebiopsi
 • Cancer, cervix uteri
 • Cancer, endometrie
 • Cancer, ovarie
 • Cyster hos gravide
 • Cystit og asymptomatisk bakteriuri hos gravide
 • Extrauterin graviditet, Laparoskopisk op. af
 • Extrauterin graviditet, diagnostik og behandling
 • Gentamycinbehandling
 • Haste mikroskopi
 • Hyperemesis gravidarum
 • Hyperstimulationssyndrom (OHSS)
 • Infektioner, Ekstragenitale
 • Infektioner, Genitale
 • Infektioner, I gravidtet
 • Infektioner, Sår
 • Infertilitet, Fertilitetsfremmende operation
 • Information af patienter forud for behandling/operation
 • Kirurgisk teknik til bugvæggen efter gynækologiske indgreb - voksne, primær og sekundær suturering
 • Koagulationsforstyrrelser - DIC, udredning og behandling, tolkning af svar
 • Kolposkopi (KBC)
 • Komplikationer, postoperative
 • Konisatio
 • Magnesium, behandling af hypomagnesiæmi
 • Mammaabsces
 • Mastitis
 • Mola hydatiosa
 • Nakkefoldsskanning i Region Hovedstaden
 • Nødprævention Fortrydelsespille
 • OHSS (Hyperstimulationssyndrom)
 • Ovariecyster/tumorer, operation af
 • Overiecyster/tumorer
 • Paracervikalblokade ved gynækologiske indgreb
 • Postmenopausal blødning hos kvinder i behandling med Tamoxifen eller aromatase-hæmmere
 • Postoperativ sårinfektion efter gynækologiske indgreb - voksne
 • Præ- og postoperative prøver / undersøgelser
 • Senabort, dødt foster/missed abortion i 2.trimester i GA 12 - 21+6
 • Spiral, IUD - intra uterine device
 • Sterilisation
 • Sygemelding
 • TSS - Toksisk shock syndrom -
 • Tromboemboli
 • Tromboseprofylakse ved gyn/obstet operation
 • Ultralydskanning af gyn.pt.
 • Urinvejsinfektioner, ikke gravide
 • Uro-genital prolaps
 • Urogynækologi, Flowchart til udredning af Urininkontinens
 • Urogynækologi, Operation for Stressinkontinens - Bulking
 • Urogynækologi, Stressinkontinens - TVT-O og TVT
 • Urogynækologi, udredning af Urininkontinens
 • VAC behandling ved postoperativ sårinfektion i bugvæggen efter gynækologiske eller obstetriske indgreb - voksne
 • Visitation af akuttte gyn. patienter
 • Vulvodyni
 • delegeret ordinationsret for plejepersonale i gyn/obs
 • diabetes mellitus - flowchart til behandling af gynækologiske operationspatienter
 • postmenopausal blødning (PMB)
 • urinretention - postoperativ og post partum
 • Obstetriske vejledninger

 • Acetylsalicylsyre (Magnyl) til risiko gravide
 • Actioncard for travlhed og spidsbelastning - dag og aften/nat
 • Ambulant fødsel
 • Amnioinfusion
 • Barselstuegang
 • Blod- bestilling til barnet
 • Blodsukkermåling, kontrol-hæmoglobin, gas- og infektionstal på nyfødte i gyn/obs
 • Blodtypeimmunisering
 • Blødning, Post partum
 • Blødning, ante og intra partum
 • CTD (Carnitin Transporter Defect) hos gravide og fødende
 • CTG under fødslen
 • Cerclage
 • Cervixinsufficiens, Arabin pessar
 • Choriositetsbestemmelse, ved tvillinger, trillinger m.fl.
 • Cup
 • D-vitamin mangel hos gravide
 • Defusing/Debriefing
 • Den normale fødsel
 • Dystoci
 • Ekstrasystoler hos fosteret
 • Episiotomi
 • Feber under fødsel
 • Foetal hydronefrose/pyelectasi
 • Foetus magnus suspicio/Mistanke om stort fosterskøn
 • Foetus mors - Intrauterin fosterdød
 • Fordeling af patienter i Gyn/Obs ved overbelægning og travlhed
 • Fosterhjertescanning
 • Frivillig bortadoption af nyfødt
 • Fødeepidural
 • Fødeklinik: Visitations - og overflytningskriterier
 • GDM (Gestationel Diabetes Mellitus)
 • Gastric bypass - (RYGB) og graviditet
 • Gemelli
 • Gruppe B Streptokokker (GBS) i graviditet og fødsel
 • Gynækologiske forvagtsfunktioner på 346 og 446 (om natten)
 • HIV i graviditeten
 • Hellp-syndromet
 • Hepatitis
 • Herpes genitalis i graviditet/fødsel
 • Hydronefrose, pyonefrose og urinvejssten hos gravide
 • IUGR hos fosteret
 • IVF-OG ICSI gravide
 • Igangsættelse af fødslen ved anden indikation end graviditet efter termin
 • Igangsættelse efter termin
 • Inflammatorisk tarmsygdom (IBD)- fertilitet, graviditet og barsel
 • Influenza og graviditet
 • Jernmangel og jernmangelanæmi i graviditet og barsel incl. IV jern.
 • K-vitamin til nyfødt
 • Kommunikation mellem præhospitalt sundhedsfagligt personale og Hvidovre fødeafdeling ved indbringning af patienter med alvorlige, akutte obstetriske tilstande
 • Kromosombestemmelse
 • Langtidsvirkende prævention i dagene efter fødsel samt efter senabort for patienter med dårlig compliance (Familieambulatoriets målgruppe)
 • Lattergas - dinitrogenoxid (N20)
 • Leverbetinget graviditetskløe / Intrahepatic Cholestasis in pregnancy (ICP)
 • MRSA - 346, 446, 546, 410 og 348
 • MRSA screening af den ambulante gravide patient
 • Magnesiumsulfat til gravide i truende præterm fødsel før uge 32
 • Mindre Liv
 • Naloxon, antidot til morfin
 • Nekrotiserende bløddelsinfektioner
 • Normalområder for blodprøver hos gravide
 • Ny forvagt i akutmodtagelsen for gravide, afsnit 346
 • Ny forvagt på fødegangen
 • Oligohydramnios
 • Omskæring
 • Overvægtige gravide, Svært - BMI >35
 • O´Gilvies syndrom
 • Paravaginalt hæmatom
 • Perinealruptur, Sekundær suturering af
 • Placenta prævia
 • Placenta undersøgelser
 • Polyhydramnios/hydramnion
 • Primærvisitation til graviditetsforløb på AHH
 • Progesteronbehandling og præterm fødsel
 • Præeklampsi og eklampsi
 • Præterm fødsel
 • Resutur af labia og perineale rupturer og episiotomi post partum
 • Rhesusprofylakse
 • STAN, ST-analyse af foster EKG
 • STAN-lommekort - Indikation, kontraindikation, klinisk brug, metodebeskrivelse og referencer
 • Sectio antea
 • Sectio
 • Sen afnavling
 • Skalp pH
 • Skulderdystoci
 • Smertebehandling i forbindelse med graviditet og postpartum
 • Smertelindring (farmakologisk) i fødslens latente fase
 • Smertelindring i forbindelse med fødslen
 • Sphincterruptur (Hvh) - forebyggelse, diagnostik, suturering og kontrol af
 • Stress-test
 • Suturering grad 1 og 2 bristninger samt episiotomi
 • Team Sårbare Familier. Psykisk sygdom og graviditet - obstetrikerens rolle
 • Telemedicin - hjemmemonitorering af gravide
 • Thalassæmi og graviditet
 • Thyreoideasygdomme
 • Tokolyse ved cerklage og abdominal kirurgi i II.trim.
 • Tokolyse
 • Traume mod abdomen
 • Triagering af patienter på fødeafdelingen, 346 og 546
 • Udvendig vending
 • Uerkendt / skjult graviditet
 • Underkroppræsentation
 • Underretning til socialforvaltning
 • Undervægtige gravide (BMI<18,5)
 • Vandafgang (PROM)
 • Vandafgang præterm, PPROM
 • Visitation af gravide til akut indlæggelse
 • ZIKA-virus i gyn/obs
 • Uklassificerede vejledninger

 • Abdominal hysterektomi
 • Abstinens-/substitutionsbehandling af gravide med opioid forbrug
 • Afdækning, laparoskopi
 • Afdækning, sterilisation
 • Afløsning af operationssygeplejersker under operation
 • Alkohol og graviditet
 • Ammeindsats, tværsektoriel og forløbsguides
 • Amning og alkohol, rusmidler, afhængighedsskabende medicin, tobak og koffein
 • Anbringelse af nyfødt
 • Anlæggelse af kateter A demeure, Seponering af kateter A demeure.
 • Ansvarshavende sygeplejerske/jordemoder barselsgangen Hvidovre hospital
 • Barselsforløb for sårbare familier
 • Bartholinitis/Bartholin cyste
 • Behandlingsansvarlig læge
 • Blødningsforstyrrelser
 • Cannabis incl. CBD og graviditet
 • Cervix cytologi / Smear
 • Delegeret ordinationsret for jordemødre
 • Elektivt sectio - jordemoderens ansvar og arbejdsopgaver
 • Endometriose
 • Engangs kateterisering
 • Epidural smertebehandling på barselsgangen
 • Esmya behandling
 • Familieambulatoriet - Digital chikane og vold i og udenfor arbejdstiden
 • Fenwall stativ
 • Fert FÆLLES.04 Gæste instruks
 • Fert FÆLLES.05 Transfereringsstrategi
 • Fert FÆLLES.09 Versionsstyring af instrukser i fertilitetsklinikken
 • Fert LAB.13 Vurdering af Embryoner
 • Fert LAB.20 Oplæring af laboratoriepersonale
 • Fert LÆGER.01 GnRH agonist trigger
 • Fert LÆGER.03 Lang agonist behandling
 • Fert LÆGER.04 Transferering
 • Fert LÆGER.05 FET i spontan cyklus
 • Fert LÆGER.06 FET i hormonsubstitueret cyklus
 • Fert LÆGER.07 Insemination, Donor sæd
 • Fert LÆGER.08 Insemination, Homolog sæd
 • Fert LÆGER.09 Graviditetsskanning fertilitetspatienter
 • Fert LÆGER.10 Adipositas fertilitetspatienter
 • Fert LÆGER.11 HSU
 • Fert LÆGER.12 Hyperstimulationssyndrom (OHSS)
 • Fert LÆGER.13 Henvisning til operation
 • Fert LÆGER.14 Missed Abortion
 • Fert LÆGER.15 Aspiration
 • Fert LÆGER.17 Transvaginal Ascites Drænage
 • Fert spl01 8.-12. Cyklusdag, Lang og kort behandling
 • Fert spl02 21. Cyklusdag GnRH agonist trigger, Lang behandling
 • Fert spl03 35. Cyklusdag FSH stim., Lang behandling
 • Fert spl04 Aspiration
 • Fert spl05 Dato for aspiration
 • Fert spl07 Forberedelse til Insemination
 • Fert spl09 Insemination, Homolog- og donorsæd
 • Fert spl11 Overvågning af patienten med pulsoxymeter
 • Fert spl16 Akutbehandling
 • Fert spl17 HSU
 • Fert spl19 Registrering af Batchnumre.
 • Fert spl20 Telefontid og graviditetssvar
 • Fert spl21 TESA
 • Fert spl22 Transferering
 • Fert spl23 Cyklusdag 2-3, Kort behandling
 • Fert spl24 FET i spontan- og substitueret cyklus
 • Fert spl27 Smertebehandling ved Aspiration
 • Forløbsplan for gravide med rusmiddelproblematik i Familieambulatoriet
 • Fosterreduktion
 • Funktionen som ansvarshavende - Telefon 26570
 • Funktionsbeskrivelse for klinisk jordemodersupervisor
 • Første ultralydsscanning efter 22 graviditetsuger
 • Genberegning med doubletest samt håndtering af svarafgivelse
 • Glukoseprofil i graviditeten
 • Gynækologisk afvaskning.
 • Gynækologisk cancer/ palliation - sygeplejefaglig vejledning
 • Hepatitis B vaccine - Anvendelse for personalet i gynækologisk/obstetrisk afdeling
 • Hysteroskopi
 • Håndtering af ambulante obstetriske fremmødekontroller hos patienter med bekræftet Covid-19 eller under mistanke herfor
 • Håndtering/Sagsbehandling af Utilsigtede hændelser på Gynækologisk Obstetrisk afdeling
 • Icterus hos nyfødte, behandlingskrævende
 • Indberetning af EUG på Hormonspiral behandling
 • Infektioner, Postpartum endometritis
 • Infektioner, Salpingitis og Endometritis
 • Inklusions- og opfølgningskriterier i Familieambulatoriet
 • Jordemoderstuderende vikar ansat som sundhedshjælper på 410
 • KCL
 • Kirurgisk håndvask med desinfektion
 • Kodevejledning for Familieambulatoriet
 • Kontrolforanstaltninger ved anvendelse af servietter, tamponer, duge, instrumenter m.v. i forbindelse med operationer, Revideret vejledning fra Sundhedsstyrelsen. Vejledning om
 • Kriterier for selvmedicinering på barselsafsnittet
 • Laparoskopisk videosøjle - Stue 4
 • Lokal VIP om vold og trusler om vold, Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Hvidovre Hospital
 • Lysbehandling i hjemmet med E-lys
 • Master board
 • Opioider og graviditet
 • Overførsel af UL billeder til Astraia
 • PICO bandage på barselsgangen
 • Patientforløb for gravide i Team Sårbare Familier
 • Podemedier
 • Praktikanter i gyn/obs
 • Prioritering og omprioritering af sectio rækkefølgen på de elektive sectioer
 • Procedure ved Amniocentese
 • Prænatal screening og diagnostik
 • Prøvetagning af navlesnors blod ved fødslen
 • Rapportering af Utilsigtede hændelser på Gynækologisk Obstetrisk afdeling
 • Ren intermitterende katerisation - oplæringsprogram patienter
 • Rengøring og desinfektion af ultralydsapperatur
 • Rusmidler og afhængighedsskabende medicin i graviditeten
 • Rygestop og graviditet
 • Samarbejde mellem de gynækologisk-obstetriske afdelinger i Region Hovedstaden
 • Sectiostue 6
 • Senabort - sygeplejefaglig instruks
 • Smertebehandling, Gravide rusmiddelbrugere
 • Små biometrier ved gestationsalder under 22 uger
 • Sonde og sondenedtrapning på 426/412
 • Suttebrik
 • Sygepleje til urogyn
 • TUR ansøgning om tilskud
 • Telefonisk henvendelse fra gynækologiske patienter
 • Timelønnet på barselsgangen
 • Transkutan bilirubin screening af børn på Neonatal/Barselsafdelingen
 • Udeblivelse i jordemoderkonsultation
 • Udpakning af sterile utensilier
 • Urinscreening for rusmidler
 • Urinstix - tolkning af
 • Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet, Notat fra Sundhedsstyrelsen
 • kontaktperson - lokal vejledning
 • mælkekøkken
 • procedure for tjek af ilt og sug på gynækologisk afdeling
 • procedurer ved Chorion Villus Sampling
 • samarbejde mellem Neonatalafsnit og Barselsafsnit
 • smertebehandling til gynækologiske operationspatienter
 • særligt udsatte børn  Tilbage til indledningen Home